Dievo Žodžio sekmadienis parapijose

Dievo Žodžio sekmadienis Alytaus Šv. Kazimiero parapijoje.

III eilinis liturginių metų sekmadienis (šiemet sausio 26 d.) – pirmą kartą Visuotinėje Bažnyčioje švenčiamas, Popiežiui Pranciškui 2019 09 30 d. Vatikane paskelbus, kaip Dievo Žodžio sekmadienis. Su džiaugsmu ir dėkingumu priėmėme šią žinią ir mąstėme, kaip gi galėtume tai švęsti labai konkrečioje parapijoje.

Sekmadienio išvakarėse parapijos namuose perskaitėme Popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį laišką APERUIT ILLIS dėl Dievo Žodžio sekmadienio įvedimo, kurį suprantamais komentarais ir iliustratyviais pavyzdžiais palydėjo parapijos klebonas kun. Rytis Baltrušaitis. Taip pat susipažinome su šiai dienai skirtu logotipu, kuriame matome Prisikėlusį Kristų lydimą dviejų sutuoktinių. Vakaro Šv. Mišiose kun. Arūnas Simonavičius perteikė šv. Jono Auksaburnio pamokslą apie Dievo Žodžio naudą, kurio klausant susidarė įspūdis, kad tekstas rašytas moderniaisiais laikais ir skirtas būtent mūsų laiko žmonėms, o išties tekstas siekia penktąjį amžių. Stebėtinas aktualumas.

Visą sekmadienį Evangelijų knyga buvo iškilmingai laikoma specialiame puošniame pulte prieš altorių, į kurį ją atnešėme kaip ir kiekvieną sekmadienį – iškilmingoje procesijoje.

Perskaitėme Lietuvos vyskupų parengtą laišką ir klausėmės trijų pasauliečių liudijimų apie kasdienę Šventojo Rašto skaitymo svarbą jų gyvenimui ir tikėjimui. Po šv. Mišių žmonės ėjo prie Evangelijų knygos, ją lietė, vartė, skaitinėjo ir apžiūrinėjo.

Žiūrėjome tris dokumentinius filmus: „Biblijoje minimų vietovių kraštovaizdis, klimatas, sąlygos žemdirbystei“, „Naujasis Testamentas: Evangelijos“ ir „Biblijos tekstas ir kanonas“, kurie papildė žiniomis ir paskatino puikias diskusijas apie Šventojo Rašto esamą, arba galimą vietą kasdieniame gyvenime. Susirinkusieji džiaugėsi, kad šis sekmadienis kitoks, kad juntamas ir šventiškumas ir rodomas ypatingas dėmesys Dievo Žodžiui. Parapijos žmonės pasidžiaugė, kad parapijoje veikia biblinė maldos grupė, kuri lyg ir atliepia į Popiežiaus Pranciškaus raginimą skaityti Bibliją mažose grupelėse parapijoje.

Buvo puiki galimybė įsigyti Šventąjį Raštą ir kitų biblinę tematiką gvildenančių knygų, kurios tikrai pagelbi geriau suprasti Raštus ir kartais gero komentaro ar homilijos dėka atsitinka Aperuit illis (pop. Pranciškaus laiškas, kuriuo paskelbia Dievo Žodžio sekmadienį, kuris lietuviškai reiškia – Atvėrė jiems. Jėzus atvėrė mokiniams protą, kad jie suprastų Raštus).

Šis sekmadienis – puiki proga padėkoti tiems, kurie šv. Mišių metu skaito skaitinius ir kitaip tarnauja Dievo Žodžio skelbimui, vadovaudami įvairioms grupelėms parapijose ar kitaip skelbdami Gerąją Naujieną. Parapijos klebonas visiems ir padėkojo.

Dievo Žodžio sekmadienis buvo paskelbtas 2019 09 30 d. Vatikane, liturginiame kalendoriuje minint šv. Jeronimą, taigi, jo 1600 – osioms gimimo dangui metinėms. Šv. Jeronimas (miręs 420 m.) sakė: „Nepažinti Biblijos – tai nepažinti Kristaus”.

Eimanto Andreikevičiaus nuotraukos
Alytaus Šv. Kazimiero parapijos informacija

Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedroje sumos šv. Mišias aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, kartu koncelebravo katedros vikaras kun. D. Baumila. Pamokslo metu buvo skaitomas Lietuvos vyskupų laiškas Dievo Žodžio sekmadienio proga.

„Dievo Žodžio sekmadienis tepaskatina tikinčiuosius susitelkti kartu melstis ir apmąstyti Dievo žodį parapijose veikiančiose Šventojo Rašto grupelėse, įvairiuose bažnytiniuose judėjimuose ir organizacijose. Asmeninis ar bendruomeninis Šventojo Rašto kaip Dievo žodžio skaitymas (lot. lectio divina) ne tik padeda pasirengti vaisingai dalyvauti liturgijoje, bet ir suvokti Dievo valią savo gyvenime, todėl be galo svarbu kasdien skaityti Šventąjį Raštą, į jį gilintis ir melstis su juo. Įsiklausykime į popiežiaus raginimą kasdien skirti laiko Šventojo Rašto skaitymui, o ne tik kartą per metus.”

Visą laiško tekstą galima paskaityti čia.

Taip pat keletas foto akimirkų iš Garliavos Švč. Trejybės parapijoje vykusio Dievo Žodžio sekmadienio. Melstasi ir dėkota Dievui bei popiežiui Pranciškui už Dievo Žodžio sekmadienio paskelbimą. Tegul Dievo Žodis būna gerbiamas, matomas, skaitomas, klausomas, analizuojamas, pažįstamas, pritaikomas.

Dievo Žodžio sekmadienis Garliavos parapijoje sutapo su besirengiančių Sutvirtinimo sakramentui jaunuolių Alfa kurso užbaigimo susitikimu. Po šv. Mišių vykusiame susitikime pasiruošimo sakramentui grupės jaunuoliai pristatė Šv. Rašto epizadus vaidinimuose.