Pašvęstojo gyvenimo dienos minėjimas Marijampolės bazilikoje

Vasario 2 dieną į Marijampolės šv. arkangelo Mykolo baziliką švęsti Kristaus Paaukojimo (Grabnyčių) šventę susirinko ne tik parapijiečiai, bet ir Vilkaviškio vyskupijoje  veikiančių vienuolinių kongregacijų ar namų seserys bei broliai, tretininkai, našlės, nes šią dieną Bažnyčia mini ir Pašvęstojo gyvenimo dieną, ragindama džiaugsmingai dėkoti Dievui už pašvęstojo gyvenimo dovaną, už tuos vyrus bei moteris, kurie atsiliepė į Viešpaties kvietimą.

Šiandien į bažnyčias pagal tradiciją atsinešamos ir jose laiminamos žvakės, kurios vėliau ir parsineštos į namus mums primena Kristaus Šviesą, atėjusią į šį pasaulį ir atnešusią naują viltį bei nušviečiančią kelią į išganymą ir amžinąjį gyvenimą. Tad ir šiandien iškilmė prasidėjo žvakių pašventinimu ir iškilminga procesija bazilikos viduje, tokiu būdu prisimenant įvykį, kai Jeruzalės šventykloje Jėzų pasitiko senelis Simeonas ir pranašė Ona.

Eucharistijos liturgijai vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, kuris  pradėdamas nuoširdžiai pasveikino susirinkusią parapijos bendruomenę bei pašvęstuosius brolius ir seseris jų šventės proga. Eucharistiją koncelebravo vyskupijos kunigai, pašvęstieji, jiems patarnavo diakonas ir parapijos asista.

„Mieli pašvęstieji seserys ir broliai, dėkojant už jūsų pasišventimą, norisi jus taip pat drąsinti. Jūsų misija nėra praeities reliktas. Nepaisant sumažėjusio vienuolių skaičiaus, jūsų pasišventimas ir tarnystė reikalingi, svarbūs ir tebūna matomi. Kaip paties Kristaus buvimas drauge su Jumis, taip ir jūsų buvimas pasaulyje yra nepaprastai vertingas. Kurdami, palaikydami Kristaus kūną savo charizmomis ir gyvenimu, kartu maldos ir liudijimo tarnyste gilinate daugelio žmonių tikėjimą, dvasingumą, liudijate Dievo buvimą tarp žmonių ir amžinybės viltį.  Daug skurdesnė būtų Bažnyčios misija ir be jūsų maldos, kartu žinoma ir be įvairiopos jūsų tarnystės, tiesiog buvimo drauge.

Mieli visi broliai ir seserys Kristuje, tegul Viešpaties Paaukojimo šventė visus mus drauge skatina ieškoti Viešpaties ir jo draugystės atnaujinta širdimi, atgaivinta viltimi. Dėl savo ir kitų žmonių išganymo, kartu atnaujinkime savo tikėjimą ir pasitikėjimą Viešpačiu, kasdien siekdami daryti ką galime, kad šlovintume Gerąjį Dievą, mūsų Atpirkėją ir liturgijoje, ir maldoje, ir savo darbais, sekdami ir pasišventusiųjų tarnauti Dievui pavyzdžiu. O Viešpats, mus mylintis Dievas, mūsų Gelbėtojas, mūsų amžinasis Vyriausiasis Kunigas, ir toliau mus lydės ir ves per visą mūsų gyvenimo kelionę, kad vis labiau artėtume prie Jo ir būtume verti per Jį užsitikrinti amžinąjį gyvenimą.”, – savo pamoksle sakė vyskupas Rimantas Norvila.

Nuolatine savo malda palydėkime ir sustiprinkime pašvęstuosius, kad jų kasdienis gyvas liudijimas nuo Dievo nutolusiuosius skatintų atsigręžti į Viešpatį.