Popiežiaus Pranciškaus laiškas visiems tikintiesiems 2020 metų gegužės mėnesiui

Brangūs broliai ir seserys,

Artinasi gegužės mėnuo, kai Dievo tauta ypač uoliai reiškia savo meilę ir pamaldumą Mergelei Marijai. Šio mėnesio tradicija yra melstis Rožinio malda namie, šeimoje. Pandemijos apribojimai mus „privertė“ vertinti šį naminį aspektą taip pat dvasiniu požiūriu.

Todėl noriu pasiūlyti visiems iš naujo atrasti, kaip gražu melstis Rožinio malda namie. Galima tai daryti drauge arba vienam; nuspręskite pagal situaciją, įvertindami abi galimybes. Tačiau kiekvienu atveju yra viena paslaptis, kaip tai padaryti: paprastumas. Lengva rasti gerų ir sektinų maldos pavyzdžių, taip pat internete.

Siūlau jums dvi maldas Dievo Motinai, jomis melstis galite baigdami Rožinį, aš irgi jomis melsiuosi gegužę dvasiškai vienydamasis su jumis. Pridedu jas prie šio laiško, kad visi galėtų jomis pasinaudoti.

Brangūs broliai ir seserys, mūsų Motinos Marijos širdimi bendrai kontempliuodami Kristaus veidą dar labiau susivienysime kaip dvasinė šeima, ir tai padės mums įveikti šį išbandymą. Melsiuosi už jus, ypač labiausiai kenčiančius, o jūsų prašau melstis už mane. Iš širdies dėkoju ir laiminu jus.

Roma. Šv. Jono bazilika Laterane, 2020 m. balandžio 25-oji, Šv. evangelisto Morkaus šventė

PRANCIŠKUS

Pirmoji malda

O Marija,
Tu visada švieti mūsų kelyje
kaip išganymo ir vilties ženklas.
Patikime Tau save, Ligonių Sveikata,
Tu kryžiaus papėdėje vienijaisi su Kristaus kančia,
tvirtai laikydamasi tikėjimo.

Romiečių Globėja,
Tu žinai, ko mums reikia, ir esame tikri, pasirūpinsi,
kad po išbandymo vėl grįžtų džiaugsmas ir šventė,
kaip Galilėjos Kanoje.

Padėk mums, Dieviškosios Meilės Motina,
atitikti Tėvo valią
ir daryti tai, ką mums pasakys Jėzus.
Jis prisiėmė mūsų kančią
ir nešė mūsų skausmus,
kad per kryžių vestų mus į prisikėlimo džiaugsmą. Amen.

Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo Gimdytoja!
Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose,
Bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk,
Mergele garbingoji ir palaimintoji.


Antroji malda

„Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo Gimdytoja!“

Dabartinėje dramatiškoje situacijoje, slegiamoje visą pasaulį apimančių kančių ir nerimo, šaukiamės Tavęs, Dievo Motina ir mūsų Motina, ir prašome Tavo apgynimo.

Mergele Marija, šioje koronaviruso pandemijoje atkreipk į mus savo gailestingas akis, paguosk tuos, kurie liūdi ir aprauda savo mirusius artimuosius, kartais palaidotus širdį skaudinančiu būdu. Palaikyk tuos, kurie nerimauja dėl sergančiųjų, prie kurių dėl infekcijos grėsmės negali būti šalia. Pažadink pasitikėjimą tų, kuriems nerimą kelia ateities netikrumas ir padariniai ekonomikai bei darbui.

Dievo Motina ir mūsų Motina, melsk už mus Dievą, gailestingumo Tėvą, kad šis sunkus išbandymas baigtųsi ir grįžtų vilties bei ramybės perspektyva. Panašiai kaip Galilėjos Kanoje, užtark mus savo dieviškajam Sūnui, kad būtų paguostos ligonių ir aukų šeimos, kad jų širdys atsivertų pasitikėjimui.

Apsaugok gydytojus, slaugytojus, sveikatos apsaugos darbuotojus, savanorius, kurie per krizę yra pirmose fronto linijose ir stato savo gyvybę pavojun, kad apsaugotų kitus. Lydėk jų herojiškas pastangas ir duok jėgų, gerumo bei sveikatos.

Būk arti tų, kurie dieną ir naktį rūpinasi ligoniais, taip pat šalia kunigų, kurie su ganytojišku rūpinimusi ir evangeliniu įsipareigojimu stengiasi visiems padėti.

Švenčiausioji Mergele, apšviesk mokslininkų protus, kad jie rastų tinkamus sprendimus ir galėtų įveikti šį virusą.

Paremk valstybių vadovus, kad jie veiktų išmintingai, rūpestingai ir didžiadvasiškai, padėdami tiems, kurie stokoja gyvenimui būtinų dalykų, toliaregiškai ir solidariai priimdami socialines bei ekonomines programas.

Švenčiausioji Mergele, sujudink sąžines, kad didžiulės sumos, išleidžiamos ginklams gausinti ir tobulinti, būtų skiriamos atitinkamiems tyrimams skatinti, jog ateityje būtų išvengta panašių katastrofų.

Mylimiausioji Motina, stiprink priklausymo vienai didelei šeimai jausmą, visus mus jungiančio ryšio suvokimą, kad broliškumo ir solidarumo dvasia pagelbėtume įvairiopo vargo bei skurdo situacijomis. Padėk tvirtai laikytis tikėjimo, ištvermės tarnystėje, pastovumo maldoje.

Marija, Nuliūdusiųjų Paguoda, apkabink savo visus kenčiančius vaikus ir išprašyk Dievo savo visagale ranka išlaisvinti mus nuo tos baisios epidemijos, kad gyvenimas galėtų ramiai grįžti į normalią tėkmę.

Patikime save Tau, kuri mūsų kelyje švieti kaip išganymo ir vilties ženklas, o geroji, o malonioji, o mieliausioji Mergele Marija. Amen.