Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidai diecezinėje Kryžių šventovėje

Rodos dar taip neseniai, 2016 m. birželio 26 d. diecezinėje Kryžių šventovėje dalyvavome 200-ųjų m. šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidų iškilmėje, šiandien čia susirinkę istorijos puslapiuose juos įrašysime –  „205-ieji.“ Kasmet jie būna kuo nors ypatingi. 2016-aisiais buvo atvykęs  garbus svečias, apaštalinis nuncijus Lietuvoje, arkivyskupas Pedro Lopez Quintana. Per nuncijaus pasiuntinystę Šventasis Tėvas taip pat buvo čia, su mumis. Arkivyskupas  perdavė popiežiaus siunčiamą solidarumą, meilę ir Jo Apaštalinį Palaiminimą. „Su Viešpačiu būti visada gera“, – tada užrašiau nuncijaus žodžius.

Šiandien su mumis taip pat yra popiežiaus Pranciškaus siunčiama Šeimos metų minėjimo žinia, kurią turime iš naujo prisiminti, atgaivinti jo išleistame apaštališkąjame paraginimeAmoris Laetitia – Meilės džiaugsmas“ . Birželio 27d.,  atlėgus karščiams, akivaizdžiai mažėjant Kovido susirgimų,  viliojant Dusios ežero gaivai, maldos bendrystei čia susirinko gausus būrys ištikimiausių piligrimų. Prie jų prisijungė ir valdžios atstovės: Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė, seniūnės – Šventežerio – Aldona Burbienė, Seirijų – Rita Matusevičiūtė-Bražinskienė. Aktyviai atlaiduose dalyvavo ir gražus būrys Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro sukviestų šeimų iš įvairių vyskupijos vietų: Šakių, Alytaus, Prienų, Marijampolės, Garliavos, Lazdijų. Prieš šv. Mišias jie vedė Rožinį. Per Eucharistiją – skaitė Šventąjį Raštą, bendruomenės maldą.

Metelių parapijos klebonas Jonas Baliūnas pakvietė tikinčiuosius, galinčius jungtis procesijai, keliauti į seną koplyčios vietą. Ten vyko birželinės pamaldos. Jis taip pat dėkojo visiems geradariams, kurie padėjo pasirengti atlaidams, dėkojo LRT televizijai, vyskupui, broliams kunigams, patarnautojams, procesijos dalyviams ir visiems piligrimams, atvykusiems į atlaidų iškilmę. Įspūdingomis gėlių puokštėmis buvo išpuošta šventovė. Jas padovanojo Lazdijų rajono savivaldybė, kuriomis aprūpino ir papuošė Lazdijų „Martas“ UAB.

Sugrįžus iš senos koplyčios vietos, prasidėjo Eucharistijos šventimas.  Šv. Mišių aukai vadovavo Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvila, kartu meldėsi generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, prelatas Vytautas Gustaitis, Lazdijų dekanato dekanas  Nerijus Žvirblys, Aleksoto parapijos kleb. kan. Valius Zubavičius, patarnavo diakonai Rolandas Judeikis, Lukas Skroblas, klierikas Linas Braukyla. Atlaidų iškilmėje giedojo Marijampolės Č. Sasnausko kamerinis choras, vadovas Mindaugas Radzevičius.

Šv. Mišių įžangoje Jo Ekscelencija nuoširdžiai dėkojo LRT už suteiktą galimybę prisijungti visiems norintiems kartu melstis,  sveikino  iš artimesnių parapijų ir visos Lietuvos  į šventovę atvykusius piligrimus. Ragino telktis maldos bendrystei, atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus kvietimą melstis  už šeimas, savas ir visos Lietuvos, atrasti šeimą kaip meilės, džiaugsmo ir visokio gėrio bendruomenę, prašyti šv. Petrą ir Paulių, kad sustiprintų tikėjimą.

Pamokslą sakė vyskupas R. Norvila. Jis priminė šios koplyčios atsiradimo, bei  daugiau nei 300 m. čia saugomą pamaldumo tradiciją. Toks maldingas susibūrimas Kryžiuose palaikantis ir stiprinantis tikėjimą. Viešpaties malonė gausiai paliečianti čia besilankančius, surandančius atgaivą sielai, pagalbą ir paguodą.

Remdamasis popiežiaus prieš 5-erius metus išleistame apaštališkąjame paraginimeAmoris Laetitia – Meilės džiaugsmas“, mintimis, akcentavo svarbiausius momentus.Meilės džiaugsmas, išgyvenamas šeimoje, yra ir Bažnyčios džiaugsmas.“ Šeimą Bažnyčia visuomet matanti ir mūsų laikais suprantanti, kaip nuo gimimo iki gilios senatvės, ir gyvenimo pabaigos žmogui palaimingą, meilės pagrindais kuriamą bendruomenę, atitinkančią Dievo planą žmogui.

Kai sužadėtiniai, išgyvenantys tarpusavio meilės ryšį ir jį įprasminantys santuoka, jų bendrystė tampanti vienu gyvenimu, dalinantis tuo ką turima ir visa kuriant drauge.Vėliau sutuoktinių meilė išsiplečianti į Motinos ir Tėvo meilę ir tampanti gėriu jų vaikams, kitiems artimiesiems. Meilė visada padedanti išgyventi įvairius sunkumus, stiprinanti šeimą.

Popiežius, primindamas šeimos pamatinius dalykus, paraginime „Amoris Laetitia“, skatina iš naujo atrasti šeimą, ne tik kaip patiriančią sunkumus, išgyvenančią krizes, skyrybas, kai kur ir didelius nepriteklius, bet ir kaip žmogui labai vertingą ir palaimingą gėrį nešančią bendruomenę. Ten pat nurodoma, jog šeimai labai svarbus ir Dieviškos malonės elementas. Santuokos sakramentas nėra vien socialinis susitarimas, tuščias ritualas ar vien išorinis įsipareigojimo ženklas. Santuoka, pakelta į sakramentinės malonės lygmenį yra dovana sutuoktiniams, padedanti jiems tobulėti, pašventinti bendrą gyvenimą, gauti ir priimti Viešpaties palaimą.

Pranciškus, remdamasis apaštalo Pauliaus himnu meile, primena sutuoktiniams svarbius kasdienius dalykus. Tai  – geranoriškumas, gebėjimas džiaugtis, kantrumas, atleidimas, pavydo atsisakymas, pikto nugalėjimas, visa ištverti ir visa pakelti drauge. Pranciškus dar pamini, jog meilė gyvuoja greta su netobulumu ir moka patylėti apie mylimo asmens ribotumus.

Vyskupas popiežiaus žodžiais kvietė atnaujinti supratimą apie šeimą širdyse ir kasdieniame gyvenime: „Keliaukime, šeimos, keliaukime toliau! To, kas mums pažadėta, visada yra daugiau, nei galime įsivaizduoti. Nepraraskime vilties dėl savo trūkumų ir lygia greta nepaliaujamai ieškokime mums pažadėtos meilės ir bendrystės pilnatvės.“

Po šv. Mišių vyko Švč. Sakramento garbinimo procesija aplink šventovę. Pasibaigus iškilmei, padėkos žodžiais ir gėlėmis parapijiečiai ir valdžios atstovės apdovanojo vyskupą, parapijos kleboną.

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras pakvietė atsigaivinti prie Dusios ežero į šeimų pikniką.  Jie vaišino desertais, saldumynais ir gaiviaisiais gėrimais. Sotesniu maistu, plovu pavaišino rajono merė A. Miškinienė. Šeimų vaikai turėjo progą įsijungti į specialiai jiems vyskupijos šeimos centro paruoštus užsiėmimus, kuriuos kuravo šeimos centro savanoriai.

Alvyra Grėbliūnienė

 

LRT  iš Kryžių Mišių transliaciją galima pasižiūrėti mediatekoje:https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/200015755