Vilkaviškio vyskupijoje aptartos dorinio ugdymo (tikybos) bendrųjų programų atnaujinimo kryptys

Lietuvoje jau įsibėgėja darbai dėl bendrųjų programų atnaujinimo. Dorinio ugdymo (tikybos) bendrųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio programų taip pat laukia atnaujinimas. Jau nuveikti kai kurie darbai: lapkričio 18 dieną Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius patvirtino Bendrųjų programų atnaujinimo gaires, kurioms siūlymus teikti buvo kviečiamos įvairios bendruomenės bei atskiri asmenys. Tikybos mokytojai aktyviai teikė pasiūlymus, dalyvavo viešosiose projekto pristatymo konsultacijose. 2019 m. gruodžio 3–5 dienomis Lietuvoje lankėsi dr. Phil Lambert, kuris konsultavo Lietuvos švietimo darbuotojus ir dalinosi savo įžvalgomis bei patirtimi apie Bendrojo ugdymo programų rengimo procesą. Susitikimuose dalyvavo vyskupijų katechetikos centrų darbuotojai, Katalikiškų mokyklų asociacijos nariai, kurie mokėsi bendrų programų sudarymo principų.

Nuo sausio 9 dienos LVK švietimo reikalų koordinatorė Kristina Valantinienė ir Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui ses. Danguolė Gervytė RA susitinka su vyskupijų tikybos mokytojų fokus grupėmis (10-12 žmonių) konsultacijoms dėl tikybos bendrosios pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos rengimo. Sausio 17 d. Kristina Valantinienė ir ses. Danguolė Gervytė RA lankėsi ir Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centre, kur susitiko su tikybos mokytojais iš visų dekanatų bei dirbančių su įvairaus amžiaus mokinių klasėmis. Pradėję susitikimą malda, mokytojai susipažino su nauja LVK švietimo reikalų koordinatore Kristina Valantiniene, kuri kuruoja tikybos mokymo programų, tikybos vadovėlių rengimo ir atnaujinimo, tikybos mokytojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo klausimus, veiklas su katalikiškomis mokyklomis ir katalikiškų mokyklų asociacija. Ji iškėlė svarbiausią uždavinį tikybos mokytojams – prisidėti prie dorinio ugdymo (tikybos) bendrųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio programų atnaujinimo, nes praktikų įžvalgos ir rekomendacijos itin svarbios. Vėliau susitikimą į savo rankas perėmė ses. Danguolė Gervytė RA. Ji akcentavo, kad atnaujinat programas svarbiausia atsižvelgti į Lietuvos vyskupų konferencijos rekomendacijas: kokį tikslą ir uždavinius kelia Katalikų Bažnyčios Lietuvoje vadovai. Tolimesniame pokalbyje mokytojų buvo klausiama apie dabartinių dorinio ugdymo (tikybos) programų privalumus ir trūkumus. Mokytojai praktikai, daugiau kaip dešimtmetį dirbantys pagal esančias bendrąsias programas, tikrai turėjo ką pasakyti. Koks turėtų būti programos tikslas, anot mokytojų, suformuluoti sunkiau, nes tai jau – strateginio pobūdžio klausimas, tačiau diskusijoje pradėjo ryškėti, į ką turėtų orientuotis tikybos mokymas.

Po trijų valandų intensyvaus darbo mokytojai vėl sugrįžo prie savo kasdienio darbo. Kol kas jie dirba pagal senąsias programas, tačiau greitu laiku jos bus atnaujintos. Kokios jos bus – didžiąja dalimi priklauso nuo kiekvieno tikybos mokytojo.

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininkė Vilma Balandienė