Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas (2020 03 10)

2020 m. kovo 10 d. Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre vyko kasmėnesinis vyskupijoje tarnaujančių kunigų susirinkimas. Jis buvo pradėtas bendra malda – Valandų liturgija, po kurios visus pasveikino ir su trumpa informacija kreipėsi vyskupijos ganytojas Rimantas Norvila, pristatydamas šio susirinkimo eigą, atvykusius svečius.

Pirmoje susitikimo dalyje pagrindinį pranešimą vyskupijos kunigams šį kartą skaitė svečias iš Vilniaus arkivyskupijos. Kun. liturg. lic. Kęstutis Palikša pristatė 2019 m. išleistą Palaiminimų apeigyną. Remdamasis šio leidinio įvadu lektorius aptarė ir paaiškino ne tik praktinius palaiminimų apeigų momentus, tačiau ir giliau palietė pačią palaiminimų teologiją, padėdamas geriau suprasti kokia iš tiesų yra palaiminimų dvasinė vertė ir reikšmė. Šis apeigynas yra lietuviškas vertimas lotyniškojo De Benedictionibus apeigyno, išleisto 1984 metais. Jis sudarytas atsiliepiant į  Antrojo Vatikano Susirinkimo reikalavimą atnaujinti palaiminimus, kaip dažnai Bažnyčioje naudojamą dvasinę priemonę, jos supratimą ir teologiją. Kun. Palikša papasakojo, kaip palaiminimai vystėsi Bažnyčios istorijos tėkmėje, ir kaip jie šiandien reiškiasi Bažnyčios gyvenime. Taip pat kalbėta apie palaiminimų sąlygas, aplinkybes, jų apeigų struktūrą, maldas, gestus, liturginius drabužius.

Baigęs pranešimą prelegentas linkėjo dosniai dalinti tikintiesiems palaiminimus remiantis šiuo nauju leidiniu ir išlaikant tam skirtus svarbius principus, kurie buvo paminėti. Taip pat kun. Palikša atsakė į kunigams kilusius klausimus šia tema.

Antrojoje susitikimo dalyje prisistatė ir apie savo veiklą papasakojo interneto dienraščio Bernardinai.lt redakcijos komanda. Bendradarbiai dalijosi ilgamete, per šešiolika metų sukaupta darbo patirtimi, iškylančiais iššūkiais, turiniu, kurį siūlo plačiai interneto skaitytojų auditorijai.

Taip pat „Magnificat” leidinių direktoriaus pavaduotoja komercijai Zita Dragūnaitė pristatė naujausius leidinius, kvietė į vyksiančius renginius ir džiaugėsi, kad Magnificat Lietuvoje šiemet – jau 10 metų.

Pabaigoje vysk. Rimantas Norvila dėkojo vyriausiems vyskupijos kunigams ir vysk. emeritui Juozui Žemaičiui už sovietmečiu ir po jo palaikytus ir augintus Gyvojo Rožinio skyrius įvairiose parapijose ir bendruomenėse. Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos koordinatorė Jolanta Celiešienė, dirbanti taip pat ir įvairiose sielovados srityse, papasakojo apie šios draugijos veiklą Kaišiadorių vyskupijoje. Pristačiusi veikiančią Gyvojo Rožinio draugijos struktūrą, viešnia apžvelgė įvairias draugijos skyrių veiklas, džiaugėsi ilgai gyvuojančia tradicija budėti Rožinio maldoje, kuri apjungia visus taip pat ir bendra intencija.

Po bendrų pietų ir pasidalijimo posėdžiauti rinkosi vyskupijos kunigų taryba.