At­si­nau­ji­ni­mo die­na Alytuje

Gra­žus ir pra­smin­gas sek­ma­die­ni­nis su­si­bū­ri­mas – maldai, at­si­nau­ji­ni­mui, dva­siš­kam su­stip­rė­ji­mui

Pir­mą ka­len­do­ri­nio pa­va­sa­rio die­ną, ko­vo 1-ąją, Aly­taus ka­ta­li­kų ben­druo­me­nė Šv. An­ge­lų Sar­gų baž­ny­čio­je ir mies­to te­at­re su­si­ti­ku­si su ki­tų de­ka­na­tų ti­kin­čiai­siais kar­tu šlo­vi­no Vieš­pa­tį pir­mą kar­tą to­kia­me gau­su­me žmo­nių – At­si­nau­ji­ni­mo die­no­je. Kar­tu švęs­da­mi Eu­cha­ris­ti­ją, da­ly­vau­da­mi kon­fe­ren­ci­jo­je, gru­pių pro­gra­mo­je, pri­im­da­mi Už­ta­ri­mo mal­dos ma­lo­nę, ti­kin­tie­ji dė­ko­jo Die­vui už At­si­nau­ji­ni­mo die­nos ben­drys­tę.

At­si­nau­ji­ni­mo die­na pra­si­dė­jo Šven­tų An­ge­lų Sar­gų baž­ny­čio­je trijų dva­si­nin­kų au­ko­to­mis mi­šio­mis. Iš­klau­sy­ta šven­tės ho­mi­li­ja, ku­rią la­bai jaut­riai ir at­sa­kin­gai pa­rin­ko Šv. Ka­zi­mie­ro baž­ny­čios kle­bo­nas Ry­tis Bal­tru­šai­tis.

Dva­si­nė šven­tė po mi­šių tę­sė­si Aly­taus mies­to te­at­re, jos ben­drys­tės te­ma – „Ke­liau­ki­te ir ap­sa­ky­ki­te…“ MT 11,4. Pa­sak da­ly­va­vu­sių­jų, pa­si­rink­ta te­ma bu­vu­si la­bai pras­min­ga ap­mąs­ty­mui ir ben­dra­vi­mui su Kū­rė­ju, tai tar­si krikš­čio­niš­ko ug­dy­mo evan­ge­li­za­ci­ja. Vil­ka­viš­kio vys­ku­pi­jos dva­si­nin­kas, lek­to­rius ku­ni­gas Vai­do­tas La­ba­šaus­kas skai­tė pa­grin­di­nį pra­ne­ši­mą, ku­ris tei­kė nau­jų ži­nių, ra­gi­no dva­siš­kai aug­ti mei­lė­je ir ti­kė­ji­me.

Vie­ni iš ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių – sve­čiai iš Kau­no, ka­ta­li­kų ben­druo­me­nė „Gy­vie­ji ak­me­nys“, ku­ri tu­ri be­veik ket­vir­čio am­žiaus pa­tir­tį or­ga­ni­zuo­jant to­kias die­nas, vi­sus įtrau­kė į šlo­vi­ni­mo cho­rą.

Ka­ta­li­kiš­ką gy­ve­ni­mą ve­dan­čių­jų žmo­nių – my­li­mos žmo­nos ne­te­ku­sio vy­ro, nu­kly­dėlio, bet ra­du­sio jė­gų su­grįž­ti į do­ros ke­lią, bei ke­lių kau­nie­čių – liu­di­ji­mai grau­di­no sie­las ne vie­nam  at­vi­ros iš­pa­žin­ties be­si­klau­sant.

Jau­ni­mas, ku­rio bu­vo iš tie­sų daug, su­si­ti­ko ir dis­ku­ta­vo su dva­si­nin­kais apie ar­ti­mą, as­me­ni­nį ry­šį, pa­žin­tį su Die­vu, vy­ko už­si­ė­mi­mų vai­kams. Ge­ra nuo­tai­ka pul­sa­vo ir Di­džio­jo­je, ir Ma­žo­jo­je mies­to te­at­ro sa­lės.

Vi­si At­si­nau­ji­ni­mo die­nos da­ly­viai bu­vo pa­vai­šin­ti Aly­tu­je dis­lo­kuo­to Di­džio­sios ku­ni­gaikš­tie­nės Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­no vi­rė­jų aga­pei iš­vir­ta tik­ra ka­rei­viš­ka ko­še, ar­ba­ta.

At­si­nau­ji­ni­mo die­na Aly­tu­je, kaip gir­di­si iš pa­čių da­ly­vių, ne vie­nam taps dva­si­niu im­pul­su są­mo­nin­gam ke­liui į krikš­čio­niš­ką gy­ve­ni­mą, o or­ga­ni­za­to­rius pa­ska­tins or­ga­ni­zuo­ti to­kių ren­gi­nių daž­niau.

Juk, kaip įsi­ti­kin­ta, At­si­nau­ji­ni­mo die­na – tai gra­žus su­si­bū­ri­mas, ku­rio tiks­las at­si­nau­jin­ti, su­stip­rė­ti dva­siš­kai bū­nant bū­ry­je, ieš­ko­ti ir ras­ti at­sa­ky­mų į svar­bius gy­ve­ni­mo klau­si­mus.

O ka­dan­gi tai da­ro­ma ben­druo­me­nė­je, yra drą­siau. Il­gam lie­ka­me už­deg­ti At­si­nau­ji­ni­mo nuo­tai­kos, pra­džiu­gu­sia šir­di­mi.

Al­do­na Kudzienė