Didžiojo Ketvirtadienio – Krizmos šv. Mišios Vilkaviškio katedroje | 2019

Balandžio 18 dieną – Didįjį Ketvirtadienį – Vilkaviškio katedroje buvo aukojamos Krizmos šv. Mišios. Jų metu buvo pašventinti Ligonių, Katechumenų ir šv. Krizmos aliejai, o susirinkusieji dvasininkai atnaujino kunigystės pažadus. Šventųjų Mišių liturgijai vadovavo vyskupijos ordinaras Rimantas Norvila, drauge koncelebravo vyskupas emeritas Juozas Žemaitis ir 72 vyskupijoje besidarbuojantys kunigai. Taip pat drauge meldėsi nuolatiniai diakonai, seminaristai, daugelio parapijų ministrantai, vyskupijos centrų darbuotojai bei Vilkaviškio ir kitų parapijų tikintieji.

Šv. Mišioms vadovavęs vyskupas R. Norvila homilijos pradžioje atkreipė dėmesį į šioje liturgijoje šventinamus aliejus, bei į tai, kokią reikšmę turi patepimas jais. „Patepimo aliejumi tradicija, svarbiose, su Dievo numatyta tarnyste susijusiose apeigose, atkeliauja dar iš Senojo Testamento laikų. Įvesdinant į kunigystę, aliejumi buvo patepami Senojo Testamento kunigai, pranašai. Ši tradicija siejasi ir su Mesijo pasiuntinybės supratimo tradicija. Pats terminas Mesijas reiškė pateptąjį.“

Taip pat šie, šiandien šventinami aliejai svarbūs visai Bažnyčios misijai, nes „patepant šventuoju aliejumi asmuo ar objektas praranda savo ankstesnį, vien pasaulietinį pobūdį. Asmuo pradeda vykdyti naują, religinę, su Dievu siejančią funkciją. Pastatas, altorius – pašvenčiami Dieviškam kultui.“

Taip pat Ganytojas akcentavo, kad šios Didžiojo Ketvirtadienio šv. Mišios yra išskirtinės metuose – suburiančios visus vyskupijos kunigus. „Didysis Ketvirtadienis paskatina prisiminti kunigiškos tarnystės kilnumą, su niekuo nepalyginamą, jos dėka skleidžiamą gėrį, palaimingumą visai Bažnyčiai, žmonių išganymui. Tai drauge ir momentas, skatinantis susitelkti tikinčiųjų ir paties Dievo akivaizdoje ir vėl pasiryžti noriai, su geranorišku pasišventimu, atnaujintu pasiryžimu darbuotis Kristaus Bažnyčioje.“

Vyskupas ragino tikinčiuosius: „palydėkime šiandien visus kunigus, savo nuoširdžia malda, prašydami Viešpatį, visiems jiems tvirtumo, tikėjimo gilumo, maldos karščio bei uolumo dosniai dalinant Viešpaties teikiamas malones.“

Po šv. Mišių kunigai pasiėmė pašventinto aliejaus į savo parapijas, kad galėtų patepti tikinčiuosius sakramentų šventimo metu.

Didysis Ketvirtadienis – Kunigystės sakramento įsteigimo diena, todėl šia proga šv. Mišiose dalyvavusieji kunigai drauge pietavo, bendravo ir dalijosi savo rūpesčiais bei džiaugsmais.  Taip pat ir iš įvairių vyskupijos parapijų atvykę šv. Mišių patarnautojai buvo kviečiami specialiai jiems paruoštai agapei, kur turėjo galimybę susipažinti ir pabendrauti.