Leipalingio bažnyčios altoriaus konsekracija

Daug sumanymų žmogaus širdyje, bet tik Viešpaties valia įvyksta. (Pat. 19, 21)

Birželio 21 d., sekmadienį Leipalingio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos bažnyčioje vyko išskirtinė šventė – akmeninio altoriaus konsekracija. Taip buvo išpildytas parapijos klebono Pauliaus Marčiulionio didžiausias rūpestis – pastatyti akmeninį nekilnojamą altoriaus stalą Eucharistinei aukai. Jis iškilo vietoje senojo, pastatyto kunigo Kazimiero Andriušio rūpesčiu ir parapijos lėšomis dar 1880 m. Tada altorių  kūrė ir statė altorių meistras iš Varšuvos Edvardas Ceglarskas.

Senasis altorius Leipalingio bažnyčioje jau buvo demontuotas 2019 m. spalio 10 d. Suolus, naująjį altorių, sakyklą projektavo Eugenijus Sabaliauskas. „Morita“ UAB vadovo Vyganto Subačiaus rūpesčiu – viskas buvo atgabenta iš Kinijos. Numatyta, suderinta su Vilkaviškio vyskupijos vyskupu ordinaru Rimantu Norvila jo konsekracijos diena – kovo 29-oji. Korona virusas pakeitė planus. Ši graži iškilmė įvyko birželio 21-ąją, vasaros įvairiaspalviais gėlių žiedais ir žaluma papuoštą saulėgrįžos dieną. Reikia tikėti, kad tokia ir buvo Dievo valia…

Į altorių įdėta šv. Eustachijaus relikvija. Iškilmei vadovavo Vilkaviškio vyskupijos vyskupas  R. Norvila. Jis atliko konsekracijai skirtas apeigas: šventino vandenį, išliejo šventąjį Krizmos aliejų altoriaus viduryje bei keturiuose jo kampuose ir juo įtrynė marmurinę altoriaus viršutinę dalį (mensą). Tai simbolizuoja penkias Kristaus žaizdas. Po to ant altoriaus buvo deginami smilkalai. Galiausiai  jis baltai užklotas, sudėtos žvakės, viskas paruošta Eucharistijos liturgijai. Kartu su vyskupu meldėsi grupė kunigų, diakonai. Jo Ekscelencija pamoksle priminė Evangelijos žodžius: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“ (Mt 11, 28).  Labiausiai su Dievu suartėjame, kai Jo namuose, bažnyčioje, kartu švenčiame Eucharistiją. Tas ypatingas momentas vyko ir Leipalingio bažnyčioje, kur ant konsekruoto naujo akmeninio altoriaus aukojamos Šv. Mišios. Vyskupas išreiškė viltį, kad ant jo daug metų, ar net daug amžių bus nuolat švenčiama Eucharistija. Jis linkėjo: „Tegul šio altoriaus konsekracijos šventė per visą parapiją ir už jos ribų pasiunčia žinią, jog Dievas čia yra su mumis. Jog jis ateina į mūsų tarpą, kad mus atgaivintų, sustiprintų, drąsintų kasdienybės sunkumuose. Taip pat, kad padėtų mums pasiekti dar didesnį gėrį – amžinąjį gyvenimą Dangaus Tėvo namuose.“

Šiltus ir prasmingus padėkos žodžius Jo Ekscelencijai parapijiečių vardu išsakė Laima Žukauskaitė: „Šiandiena mūsų parapija yra palaiminta, nes teko džiaugsmas ir garbė patirti bažnyčios slėpinį, įprasminantį Kristaus auką. Naujai atkurtos, tarsi skambančios spalvos ir akmeninis stalas, primenantis kas iš tiesų yra altorius – jis kaip ta uola, kaip Mozė, suduodamas lazda į uolą, ištrykšdė vandenį ir pagirdė ištroškusią tautą, taip daro ir Kristus: „o ta uola buvo Kristus“ (1 Kor 10,4).

Jūsų Ekselencija, Jūsų vedami mes dalyvavome Kristaus aukoje prie atnaujinto altoriaus, patyrėme Kristaus slėpinį, stiprinantį mūsų Tikėjimą, skatinantį mylėti ir teikiantį Viltį. Tad leiskite parapijiečių vardu padėkoti už konsekravimą, kuris mums suteikė galimybę iš naujo prisiliesti prie Kristaus aukos slėpinio, vedančio link Dievo, link didžiosios Meilės aukos, išganiusios pasaulį. Lai Dievo malonė lydi Jūsų žingsnius ir laimina kiekvieną Jūsų darbą, pripildydama širdį meilės, kantrybės ir sveikatos.“

Nuoširdžiai padėkota ir klebonui. Buvo pasirašytas bažnyčios konsekracijos aktas.

Stračiūnų UAB „Medinita“ bendrovė, vadovaujama Ramunės Radvilavičienės, išbetonavo presbiteriją. Tai buvo jų auka bažnyčiai.

Parapijos klebonas P. Marčiulionis nuoširdų ačiū tarė vyskupui, broliams kunigams, diakonams, patarnautojams, visiems rėmėjams, aukotojams, iškilmės dalyviams, visiems, prisidėjusiems prie įvairių darbų, dalyvavusiems Eucharistijos šventime.

 

 Alvyra Grėbliūnienė