Pašventintas Alvito naujosios bažnyčios varpas

Birželio 14-osios vidudienį, šv. Mišių metu po pamokslo Vilkaviškio vyskupas ordinaras Rimantas Norvila pašventino Alvito naujosios bažnyčios varpą. Pašventintojo pirmąjį skambesį patikėta išgauti bažnyčios statybos ir varpo įsigijimo mecenatui Arvydui Paukščiui. Galingą garsą palydėjo į pamaldas gausiai susirinkusiųjų entuziastingi plojimai. Varpas į bokšte jam paruoštą vietą įkeltas pirmadienio ryte, ir jau jisai kvies į bažnyčios konsekracijos iškilmes, kurios numatytos per parapijos titulinius šv. Onos atlaidus liepos pabaigoje.

Maždaug 420 kg sveriantis varpas į Alvitą atkeliavo  birželio 1- ąją, ir smalsuoliai spėjo jį apžiūrėti ant pakylos šventoriuje, o šventinimo iškilmėms parapijos Carito moterys jį išdabino ąžuolo lapų girliandomis.

Iki šventinimo daug kas užsukę pasigrožėti iškilusia bažnyčia ir spindinčiu varpu, įsiamžino nuotraukose, kurios šiandien jau tapo istorija, nes prie į 25 metrų aukštį įkelto varpo nei ranka prisiliesi, nei plika akimi išstudijuosi. Varpas dedikuotas ir jame įrašyta bažnyčios titulo – šv. Onos – vardas, taip pat Lietuvos ir jaunimo globėjo šv. Kazimiero vardas. Įspaustos ir pagrindinių jo rėmėjų – Arvydo Paukščio bei marijampoliečių Vytauto, Birutės ir Gintauto Kriščiūnų pavardės.  Varpas nuliedintas Lenkijoje, Vengruvo miestelyje įsikūrusioje brolių Kruševskių įmonėje. Alvito varpo skambesys susišauks su iš tų pačių meistrų rankų į gyvenimą išėjusiais varpais, įkurdintais gretimose bažnyčiose: trimis Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo  katedros bokšte 2003 m. liepos mėnesį ir kitais trimis nuo 2006 m. birželio mėn. aidinčiais iš Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčios bokšto.

Į varpo šventinimo iškilmę kvietė galima sakyti irgi istoriniai elektroniniai varpai prie kaip bažnyčia daugelį dešimtmečių tarnaujančios koplyčios. Pirmą kartą alvitiečiai ir apylinkių gyventojai jų garsą išgirdo prieš  penkiolika metų, 2005 metais birželio 14- ąją, minint Gedulo ir vilties dieną. Tokius varpus turi tik kelios Lietuvos parapijos.

Šių metų birželio 14- ąją, sekmadienį,  sutapo net trys iškilmės:  Devintinės, Gedulo ir Vilties diena ir varpo pašventinimas. Prieš šv. Mišias parapijos klebonas kun. Vytautas Kajokas  paskelbė  intencijas ir kvietė nuoširdžiai maldai už bažnyčios statytojus, geradarius, visus rėmėjus.

Šv. Mišias aukojo vyskupas Rimantas Norvila ir Vilkaviškio dekanas prelatas Vytautas Gustaitis. Kartu meldėsi bažnyčios statytojai Jonas, Rokas, Vilius Urbonai su šeimomis, mecenatas Arvydas Paukštys, Seimo narys Algirdas Butkevičius su žmona.

Homilijoje vyskupas Rimantas Norvila pakvietė bent keliomis mintimis stabtelėti prie kiekvienos iš labai skirtingų, bet labai svarbių to sekmadienio progų.

„Devintinės – Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė primena, kad Dievas su mumis pasilieka Švenčiausiajame Sakramente. Apie Eucharistijos  svarbą Bažnyčioje popiežius Benediktas XVI yra pasakęs: „ Eucharistija yra Bažnyčios lobis, Viešpaties mums paliktas brangiausias paveldas.“ Ji kartu mums yra ir slėpinys, kurio pilnai nepajėgiame aprėpti savo protu ir priimame tikėjimu. Dar labai svarbu, kad ši auka Kristų tikinčiųjų yra švenčiama nuo pat Bažnyčios pradžios“,- kalbėjo ganytojas ir drąsino, kad ir šiandien švenčiama Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė sustiprintų mūsų tikėjimą ir primintų, jog Jėzus yra arti mūsų, kad jį priimtume dėmesingai, su dėkingumu.

Gedulo ir Vilties diena paskatina prisiminti kančias, vargus, tremtis, kurie visgi liudija daugelio žmonių didelę stiprybę, išplaukiančią taip pat iš tikėjimo. Atrama Dieve daugeliui davė jėgų ištverti, nepersiimti neapykanta, savo gyvenimą dar labiau sujungti su Viešpačiu. Tebūna daugelis jų, kaip ir Palaimintasis Teofilius Matulionis, mus mokantys ir stiprinantys tikėjimo pavyzdžiai.

Trečioji proga – varpo naujajai bažnyčiai pašventinimas. Bažnyčios varpo skambesys skelbia tikėjimo žinią, primena krikščionio pašaukimą amžinajam gyvenimui. ”Parapijų varpai ne  tik ypatinga istorinė relikvija, bet skelbia ir laisvę. Laisvę, vedančią į amžinybę. Laisvai tikime, laisvai pasirenkame sekti Geruoju Dievu, laisvai kasdienybėje stengiamės gyventi tikėjimu, būdami nepriklausomi nuo blogio, nuo daugelio kitų dalykų, kurie mums kliudytų pasiekti, kaip įvardija apaštalas Paulius, Dievo vaikų laisvę. Tegul ir Alvito varpas, visiems jį girdėsiantiems, teprimena tikrąjį žmogaus pašaukimą laisvei, Dievo ir artimo meilei. Tegul šis varpas primins Viešpaties dieną – sekmadienį, kvies susitikimui su Dievu, primins, jog atsisveikinama su kažkuo iš parapijiečių, paskatins maldai už juos, – kalbėjo vyskupas Rimantas Norvila ir linkėjo, kad daugelis svarbių dalykų kiekvieno gyvenime išryškėtų kaip Dievo bei gerų žmonių dovana.

 

Birutė Nenėnienė
Autorės nuotr.