Tituliniai atlaidai ir Šunskų miestelio šventė

Vasarą daugelyje parapijų vyksta tituliniai atlaidai ir tą pačią dieną organizuojamos miestelių šventės. Tačiau skelbimuose dažniausiai tik paminimas šv. Mišių laikas, bet plačiai pristatoma po jų organizuojama kultūrinė – pramoginė programa, viliojančios linksmybės. Žinoma, tai sutraukia daug žmonių. Bet neretai iš tų, kurie į bažnyčią neužsuko, ar tik šventoriuje per šv. Mišias praplepėjo ir plojo koncerto atlikėjams bei su bičiuliais ar giminėmis pasivaišino, išgirsti: „Geras buvo atlaidas“…

Liepos 19 –ąją Šunskų Šv. Marijos Magdalietės parapija šventė titulinius atlaidus, kurie organizatorių – seniūnijos ir parapijos bei Marijampolės kultūros centro Šunskų skyriaus – iniciatyva apgalvotai įtraukti į įspūdingą miestelio 310 metų sukakties šventės programą.

Reklaminių plakatų fone įdėta Šv. Marijos Magdalietės bažnyčios nuotrauka, o renginio programoje įrašytas ir Votyvos, ir Sumos šv. Mišių laikas. Nuo anksto ryto pro ąžuolų lapais apipintus šventoriaus vartus, pro atviras pagrindines bažnyčios duris tikintieji galėjo nuo kaitrios
saulės atsigauti ir maldai susikaupti švara ir tvarkingumu spindinčioje šventovėje. Pagrindinėms atlaidų šv. Mišioms vadovavo Keturvalakių parapijos klebonas Dainius Gurevičius, kartu aukojo neseniai Kybartų parapijos klebonu paskirtasis kun. Jonas Cikana. Atlaidų vadovas pamoksle aiškindamas Evangelijos mintį apie sėjėją ir rauges, pastarąsias palygino su nuodėme, prie kurios
žmonės pripranta ir nesistengia išrauti. Per ilgesnį laiką atprantama nuo religinių praktikų ir tradicijų, apsiprantama su nuostata, jog „išnyko, visi taip daro“. Gražiosios atlaidų procesijų tradicijos išlikusios kaimų parapijose, tačiau klebonams jau vis dažniau galvos skausmas, kaip jas suorganizuoti, nes sunku prikalbinti žmones panėšėti vėliavas, kryžių. „Esame patys atsakingi už
tradicijų ir vertybių išsaugojimą, tad imkimės atsakomybės ,“ – ragino dvasininkas kiek galima labiau rauti žemiškąsias silpnybes- rauges- iš savo gyvenimo. Šv. Mišiose giedojo Marijampolės kultūros centro kamerinis choras „Suvalkija“( vad. V. Junevičienė). Po šv. Mišių aplink bažnyčią triskart ėjo Švč. Sakramento procesija.

Jau trečius titulinius atlaidus Šunskų parapijoje kaip klebonas švenčiantis kan. kunigas Deimantas Brogys prieš šv. Mišias ir po jų, taip pat nuo bendruomenės šventės scenos negailėjo padėkos žodžių daugeliui uolių parapijiečių, seniūnui Rimantui Lekeckui už nuolatinį bendradarbiavimą, supratimą, geranorišką pagalbą, žmogiškąjį gerumą. Klebono iniciatyva su „XXI amžiaus“ redakcijos pagalba šiems atlaidams išleistas parapijos laikraštėlis „Gerumo versmė“. Tokio leidinio patirtį į Šunskus kun. D. Brogys atsinešė iš ankstesnės klebonavimo patirties Aukštosios Panemunės parapijoje. Per trejus metus su gerų žmonių ir Marijampolės savivaldybės parama
bažnyčioje daug kas atnaujinta, patvarkyta, šiems metams gautas finansavimas programai „Šunskų bažnyčios vargonų tvarkyba“. Liepos pradžioje bažnyčios šventorių papuošė Viešpaties skulptūra( skulptoius S. Stragys). Klebonas visų atlaidų dalyvių prašė nuolatinės maldos už visas parapijai suteiktas malones ir Viešpaties palaimos viiems bendram gėriui pasitarnaujantiems sumanymams.

Su tokia nenusakoma sakralumo ir gerumo nuotaika atlaidų dalyviai susibūrė į šalia bažnyčios šiaip išpuoselėtą , o šventei ir išpuoštą skverelį. Pirmiausia buvo pristatyta ir kan. prof. kunigo Kęstučio Žemaičio pašventinta skulptūra Magdalenai Birutei Stankūnienei. Viena iš renginio organizatorių ir vedėja Eglė Alenskaitė pastebėjo, kad Šunskuose nuolat atgaivinamas dailininkės kraštietės šviesus atminimas, jos kūrybos palikimas. Į dangaus sodus ji išsinešė šviesiausius prisiminimus iš savo vaikystės, prabėgusios Oželių kaime, iš neeilinės ruošos atlaidams ir smagaus giminės šurmulio po jų. Skulptūrą sukūrė tautodailininkas Lukšių seniūnas Vidas Cikana. To pat sekmadienio rytą seniūnijos salėje buvo atidaryta M.B. Stankūnienės paveikslų paroda „Metų laikai“ ( iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus fondų) .

Nuo šventės scenos skambėjo daug nuoširdžių sveikinimų, padėkų, linkėjimų. Išskirtinai dėkota Šunskų ( ir Vilkaviškio vyskupijos) metraštininkui kunigui Kęstučiui Žemaičiųi. Tai jis, kruopščiai tyrinėdamas istorinius archyvus, atkūrė Šunskų istorijos datas ir vietovės atsiradimo ištakas, kurios esančios būtent 1710 metai. Taigi, prieš sumos šv. Mišias eisena su vėliavomis ir orkestru įprasmino dar vieną šventės programos akcentą: nuo Marijampolės pusės prie miestelio ribos pastatytas miestelio gimimo datą žymintis ženklas. Jį atidengė seniūnas R. Lekeckas ir kun. K. Žemaitis, pašventino klebonas kun. D. Brogys.

Skverelyje miestelio šventės eigoje skambėjo Marijampolės kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestro ( vad. A. Pučinskas) atliekamos melodijos, jas keitė Jungėnų kultūros namų saviveiklininkai, ilgokai tęsėsi agapės bendrystė.

Birutė Nenėnienė
Autorės nuotr.