Trečioji ekstraordinarinių Šv. Komunijos dalytojų ugdymo grupė

„Kristaus Kūno priėmimas palaiko, praturtina ir atnaujina per Krikštą gautą malonės gyvenimą. Kad krikščioniškasis gyvenimas augtų, jis turi būti maitinamas eucharistine Komunija, mūsų kelionės duona, ligi pat mirties, kai ta duona mums bus paduota kaip Viatikas.“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas, 1392)

Vatikano II susirinkimas leido vyskupams paskirti pasauliečius dalinti Šv. Komuniją ir juos pavadino ekstraordinariniais teikėjais. Jie padeda kunigams parapijose kaip šv. Komunijos dalytojai, kad kuo daugiau tikinčiųjų turėtų galimybę priimti Kristų Eucharistijoje. Esant poreikiui, jie gali padėti dalyti Komuniją šv. Mišių metu, ypač dalyvaujant didesniam tikinčiųjų skaičiui. Kai kur tokia pagalba pravarti ir kiekvieną sekmadienį. Taip pat, klebono įgalioti, ekstraordinariniai Šv. Komunijos dalytojai gali nešti Eucharistiją ligoje ar negalioje esantiems žmonėms. Tokiu būdu, negalintys fiziškai dalyvauti sekmadienio Eucharistijos šventime, yra įtraukiami į bendruomenę dalijantis šv. Komunija.

2010 m. Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenariniame posėdyje buvo priimtos nuostatos dėl ekstraordinarinių Komunijos teikėjų. 2013 metų vasarą šis nutarimas pradėtas įgyvendinti.

Vilkaviškio vyskupijoje 2019 m. sausio 19 d. Marijampolėje pradėti ekstraordinarinių šv. Komunijos dalytojų  kursai. Keturiolika kandidatų susirinko iš įvairių vyskupijos parapijų: Alytaus Šv. Kazimiero, Alytaus Šv. Angelų Sargų, Marijampolės Šv. Vincento, Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies, Kalvarijos Švč. M. Marijos Vardo ir Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos. Susirinkusiuosius pasveikino Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.

Tokia grupė besiruošiančiųjų, mūsų vyskupijoje renkama jau treti metai. Šiai grupei užbaigus kursą, ekstraordinarinių Komunijos dalytojų Vilkaviškio vyskupijoje turėsime jau arti penkių dešimčių. Atsakingieji už šiuos kursus ir kandidatų paruošimą tarnystei – g. kan. prof. dr. R. Skinkaitis ir kun. teol. dr., sakr. muz. mgr. V. Sikorskas.

Referentė Ona Kuzmaitė