Vilkaviškio vyskupijos kunigų paskyrimai (papildyta)

Kun. Jonas Cikana yra atleidžiamas iš Gerdašių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo ir Liškiavos Švč. Trejybės parapijų klebono bei iš Pilnų namų bendruomenės Dievo Gailestingumo koplyčios rektoriaus pareigų.

Kun. Vidmantas Striokas yra atleidžiamas iš Bagotosios Šv. Antano Paduviečio, Nemirų Šv. Dvasios ir Višakio Rūdos Šv. vysk. Stanislovo parapijų klebono pareigų ir skiriamas Liškiavos Švč. Trejybės parapijos klebonu ir Pilnų namų bendruomenės Dievo Gailestingumo koplyčios rektoriumi.

Kun. Vitalij Volodkovič yra atleidžiamas iš Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Bagotosios Šv. Antano Paduviečio, Nemirų Šv. Dvasios ir Višakio Rūdos Šv. vysk. Stanislovo parapijų klebonu.

Kun. Paulius Marčiulionis paliekant visose kitose pareigose yra skiriamas Gerdašių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonu.

Kun. Jonas Povilaitis yra skiriamas Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijos vikaru.

Kun. Valdemaras Mačys yra atleidžiamas iš Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos vikaru.

Neopresbiteris kun. Tautvydas Kapcevičius yra skiriamas Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaru.


(papildyta)

Prel. Vytautas Gustaitis yra atleidžiamas iš Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos klebono ir Vilkaviškio dekanato dekano pareigų ir skiriamas šios parapijos altarista.

Kun. Virginijus Gražulevičius paliekant visose kitose pareigose yra atleidžiamas iš Margininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės ir Rokų Šv. Antano Paduviečio parapijų klebono pareigų ir yra skiriamas Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedros parapijos administratoriumi ir Vilkaviškio dekanato dekanu.

Kun. Vytautas Juozas Insoda yra atleidžiamas iš Lukšių Šv. Juozapo ir Sutkų Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos parapijų klebono pareigų ir skiriamas Margininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės ir Rokų Šv. Antano Paduviečio parapijų klebonu.

Kun. Eugenijus Naujalis yra atleidžiamas iš Krosnos Šv. apaštalo evangelisto Mato ir Šeštokų Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos parapijų klebono pareigų ir skiriamas Lukšių Šv. Juozapo bei Sutkų Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos parapijų klebonu.

Kun. Valdemaras Smulskis yra skiriamas Krosnos Šv. apaštalo evangelisto Mato ir Šeštokų Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos parapijų klebonu.

Kun. Sigitas Bitkauskas yra atleidžiamas iš Seirijų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės ir Krikštonių Kristaus Karaliaus parapijų klebono pareigų ir yra išleidžiamas sielovadai Lietuvos policijoje. Taip pat yra skiriamas Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos rezidentu.

Kan. Vytautas Prajara yra atleidžiamas iš Metelių Kristaus Atsimainymo parapijos klebono, Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės, (Kryžių) diecezinės šventovės rektoriaus ir Lazdijų dekanato dekano pareigų ir skiriamas Seirijų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bei Krikštonių Kristaus Karaliaus parapijų klebonu.

Kan. Jonas Baliūnas yra atleidžiamas iš Prienų Kristaus Apsireiškimo ir Naujosios Ūtos Šv. Vincento Pauliečio parapijų klebono ir Prienų dekanato dekano pareigų ir yra skiriamas Metelių Kristaus Atsimainymo parapijos klebonu, Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės, (Kryžių) diecezinės šventovės rektoriumi ir Lazdijų dekanato vicedekanu.

Kun. Vaidotas Labašauskas paliekant visose kitose pareigose yra atleidžiamas iš Kybartų Eucharistinio Išganytojo parapijos klebono pareigų ir Kybartų pataisos namų kapeliono pareigų ir skiriamas Prienų Kristaus Apsireiškimo ir Naujosios Ūtos Šv. Vincento Pauliečio parapijų klebonu ir Prienų dekanato dekanu.

Kan. Raimundas Žukauskas paliekant visose kitose pareigose yra atleidžiamas iš Santaikos Kristaus Karaliaus parapijos klebono pareigų.

Kun. Miroslav Dovda paliekant visose ankstesnėse pareigose Miroslavo parapijoje, yra skiriamas Santaikos Kristaus Karaliaus parapijos klebonu bei Vilkaviškio vyskupijos tribunolo viceoficiolu.

Kun. Nerijus Žvirblys paliekant visose kitose pareigose yra atleidžiamas iš Lazdijų dekanato vicedekano pareigų ir yra skiriamas šio dekanato dekanu.

Kun. Jonas Cikana yra skiriamas Kybartų Eucharistinio Išganytojo parapijos klebonu ir Kybartų pataisos namų kapelionu.


(papildyta)

Kun. Stasys Puidokas MIC yra atleidžiamas iš Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo ir Patašinės Šv. Kryžiaus parapijų klebono pareigų ir skiriamas Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo parapijos vikaru.

Kun. Giedrius Bakūnas MIC yra skiriamas Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo ir Patašinės Šv. Kryžiaus parapijų klebonu.

Kun. Romas Budrevičius yra atleidžiamas iš Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Alytaus Šv. Kazimiero parapijos vikaru.

Kun. Jonas Povilaitis yra atleidžiamas iš Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijos vikaru.

Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija