Ataskaitinis Vilkaviškio vyskupijos dorinio ugdymo (tikybos) mokytojų metodinių centrų posėdis

Baigiantis metams Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centras sukviečia į metinį ataskaitinį posėdį dekanatų metodinių centrų vadovus. Šiais metais birželio 4 d. susitikimą pradėjome šventosiomis padėkos Mišiomis už mokslo metus ir bendradarbius bei bendrais pietumis.

Susirinkimui vadovavo Katechetikos centro vadovas  kun. Linas Baltrušaitis. Posėdyje dalyvavo visų dekanatų metodinių centrų vadovai: Irmanta Bakienė (Šakių dekanatas), Reda Savulionienė (Alytaus dekanatas), Janina Šačikauskienė (Kalvarijos sav.), Daiva Žuvaitienė (Prienų dekanatas), Aldona Šidagienė (Aleksoto dekanatas), Jolita Paužienė (Kazlų Rūdos sav.), Zita Motūzienė (Vilkaviškio dekanatas), Birutė Žemaitienė (Marijampolės dekanatas). Šakių ir Lazdijų dekanatų metodiniuose centruose pasibaigus kadencijai buvo išrinkti nauji metodinių centrų vadovai. Lazdijų dekanate vietoj Onos Stankevičienės išrinktas Veisiejų S. Gedos gimnazijos ir Leipalingio progimnazijos tikybos mokytojas metodininkas Rolandas Judeikis, kuris ir dalyvavo posėdyje. Šakių dekanate vietoj Irmantos Bakienės išrinkta Slavikų pagrindinės mokyklos tikybos vyresnioji mokytoja Auksė Kriščiokaitienė. Dėkojame buvusiems metodinių centrų vadovams ir sveikiname naujai išrinktus.

Posėdyje pirmiausiai ataskaitą už Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro veiklą praėjusiais mokslo metais pristatė metodininkė Rima Malavickienė, o Parapinės katechezės centro veiklą aptarė referentė Lina Mažeikaitė. Buvo pasidžiaugta įvykusiais seminarais, mokiniams organizuotais konkursais, pasiekimais juose, mokytojams antrus metus organizuojama stovykla, bendradarbiavimu su metodiniais centrais ir jų vadovais bei kitomis įvykusiomis veiklomis.

Vėliau savo nuveiktus darbus visų metodinių centrų vadovai pateikė ataskaitose. Nors kai kurie vadovai pastebėjo, kad kartais mokytojai nenori dalintis savo patirtimi vesdami atviras pamokas, vengia įsitraukti į metodinių centrų organizuojamas veiklas, tačiau dauguma džiaugėsi nuoširdžiu bendradarbiavimu su kolegomis. Katechetikos centro vadovas kun. Linas Baltrušaitis pristatė kitų mokslo metų preliminarų veiklos planą.

Gera, kad vyskupijoje turime tiek puikių ir nuoširdžiai savo darbą mylinčių tikybos mokytojų, kartu galime kurti bendrus projektus, tobulėti ir džiaugtis. Linkime visiems sėkmingai užbaigti mokslo metus ir gerai pailsėti. Tebūna mūsų darbuose ir poilsyje Viešpaties Dvasia!

 

Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centro metodininkė Rima Malavickienė