Katechumenų vardų įrašymo apeigos Marijampolėje

Kovo 1 d., pirmąjį gavėnios sekmadienį, Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje šventėme katechumenų išrinkimo ir vardų įrašymo apeigas. Šv. Mišioms ir vardų įrašymo apeigoms vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Apeigose tai pat dalyvavo Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleris, suaugusiųjų katechumenato koordinatorius kun. Linas Baltrušaitis, Garliavos parapijos klebonas kun. Gintaras Urbštas, Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos klebonas kun. Darius Vasiliauskas. Kartu su katechumenais iš Garliavos Švč. Trejybės, Alytaus Šv. Kazimiero ir Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijų dalyvavo ir būsimi katechumenų krikštatėviai, katechetai bei šeimų nariai.

Šv. Mišių metu, po homilijos, kun. Linas Baltrušaitis pristatė išrenkamuosius, kurie pareiškė norą priimti Bažnyčios sakramentus. Vyskupas, išklausęs krikštatėvių bei katechetų liudijimus ir pačių katechumenų apsisprendimą, paskelbė juos esant išrinktus ateinančių Velykų Vigilijos metu priimti Įkrikščioninimo sakramentus (Krikštą, Sutvirtinimą ir Eucharistiją). Katechumenų vardai buvo įrašyti į Vilkaviškio vyskupijos pašauktųjų švęsti įkrikščioninimo sakramentus Išrinktųjų knygą. Apeigos buvo baigtos bendruomenės malda už katechumenus.

Maloniai prašome visų tikinčiųjų išrinktuosius lydėti malda, kad visa Bažnyčia su savimi vestų juos į susitikimą su Kristumi.

 

Vilkaviškio vyskupijos Parapinės katechezės ir religinio švietimo centro referentė Lina Mažeikaitė

Nuotraukos Ramunės Kuprienės