A†A kanauninkas Vytautas Prajara 1961 – 1987 – 2022

2022 m. balandžio 1 d., Alytaus ligoninėje, mirė kanauninkas Vytautas Prajara.

Kanauninkas Vytautas Prajara gimė 1961 m. liepos 8 d. Veselavos kaime, Igliaukos parapijoje, Marijampolės rajone.

1968 – 1979 m. mokėsi Igliaukos vidurinėje mokykloje.

1982 – 1987 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.

1987 m. gegužės 31 d. Kauno arkikatedroje buvo pašventintas kunigu.

Kanauninkas Vytautas Prajara darbavosi šiose pareigose:

nuo 1987 m. gegužės 31 d. – Garliavos parapijos vikaras;

nuo 1990 m. gegužės 25 d. – Metelių parapijos klebonas;

nuo 2001 m. rugpjūčio 28 d.– Vilkaviškio vyskupijos Kapitulos kanauninkas;

nuo 2002 m. gegužės 28 d. iki 2020 m. liepos 7 d. – Lazdijų dekanato dekanas;

nuo 2006 m. gegužės 16 d. – Lazdijų rajono garbės pilietis;

nuo 2020 m. liepos 7 d. – Seirijų bei Krikštonių parapijų klebonas. Kanauninkas Vytautas Prajara buvo Bažnyčiai atsidavęs kunigas, kiek sveikata leido nuoširdžiai rūpinosi visomis jam patikėtomis pareigomis skleisdamas savo šilumą, gerumą ir rūpestį. Kanauninkas buvo Dievo apdovanotas muzikiniais gebėjimais, tai padėjo susidraugauti su jaunimu, pagyvinti parapijoje kultūrinį gyvenimą. Jis yra sakęs: ,,Pasimeldi, pagroji ir nesinervini, nepapuoli į piktosios dvasios įtaką, nenuveda į brūzgynus piktasis“. Vienas iš prasmingiausių jo darbų yra Kryžių koplyčios atstatymas ir Kristaus Kryžiaus kelio stočių šalia koplyčios įrengimas.

Meldžiame Gailestingąjį Viešpatį gausaus atlygio už tarnystei Dievui ir žmonėms pašvęstą gyvenimą.

Kanauninkas Vytautas bus pašarvotas sekmadienį (balandžio 3 d.) nuo 15 val. Metelių Kristaus Atsimainymo parapijos bažnyčioje. Šv. Mišios už mirusį bus aukojamos sekmadienį (balandžio 3 d.) 18 val. Laidotuvių Šv. Mišios vyks 2022 m. balandžio 4 d. (pirmadienį) 12 val. Metelių Kristaus Atsimainymo parapijos bažnyčioje.

Po Šv. Mišių kanauninkas Vytautas Prajara bus laidojamas Metelių parapijos bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija