Dambravos koplytėlės 100-čio šventės aidai

Įvairių pasakojimų apie Dambravos kaimo (Išlaužo parapija) koplytėlės pastatymą yra ne vienas. Pirmojo pasaulinio karo metu Prienų gyventojas Micka buvo sunkiai sužeistas. Tuomet jis dvasioje turėjo sumanymą, kad jeigu pasveiks, tai atsidėkos Dievui meno kūriniu. Atsitiko taip, kad jis iš tiesų pasveiko ir grįžęs į namus 1919 metais Micka įgyvendino savo pažadą.

Koplytėlė buvo pastatyta ant dvaro žemės. Pokaryje, koplytėlei jau prastovėjus keletą dešimtmečių, buvo būtina ją remontuoti. Kaimo meistras Albinas Dienynas savo kieme padarė beveik visiškai naują tokią pačią koplytėlę ir vieną naktį keletas vyrų nunešė ją ir pastatė ant to paties betoninio fundamento, kur stovėjo bebaigianti nugriūti senoji koplytėlė.

2019 m. birželio 1 d. prie koplytėlės susirinko ne tik Dambravos, bet ir aplinkinių kaimų bendruomenės, svečiai. Šventinį renginį pradėjo jaunoji kanklininkė Rugilė Kožeraitė, tuomet Išlaužo parapijos klebonas kun. dr. Vilius Sikorskas, minint koplytėlės pastatymo 100-metį, pakvietė susikaupimo minutėms: pašventino koplytėlę, giedojo birželines pamaldas, muzikos instrumentui pritariant, susirinkusius subūrė bendrai maldai.

Išlaužo seniūnijos seniūnas Tomas Skrupskas pasidžiaugė žmonių geranoriškumu, aktyviems koplytėlės jubiliejaus organizatoriams įteikė padėkas. Edmundas Stašys renginio dalyviams sakė: „Mūsų šeima nutarė padovanoti koplytėlei mūsų dėdės Leono Juozonio, garbės kraštotyrininko, sukurtą bronzinį Marijos atvaizdą“.

Po oficialių kalbų į renginį susirinkusių žmonių pokalbiai užtruko, jie džiaugėsi turėdami galimybę prisiminti praeitį, pamąstyti apie ateitį… Girdėjosi palinkėjimai Gabijai Bruožytei, kad ant  jos tėvų žemės stovinčios koplytėlės aplinkoje augtų gėlės, kad ji būtų prižiūrima. Kaimo šeimininkės kvietė minėjimo dalyvius pasivaišinti gausiais gardumynais.

Klebonas kun. dr. Vilius Sikorskas Dambravos ir kitų kaimų gyventojams linkėjo nepraeiti pro koplytėlę: sustoti, pamąstyti apie gyvenimo prasmę, nes taip žmogus ne tik praturtina savąją kasdienybę, bet ją ir įprasmina bei apsaugo Dievo duotąja malone. Šis jubiliejaus paminėjimas liks žmonių atmintyje kaip prasmingas gyvenimo momentas ir skatinimas remtis į Dangiškojo Tėvo petį.

Birželio 2 d. Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčioje vyko Šeštinių iškilmingos šv. Mišios už Dambravos kaimo gyventojus ir jų mirusiuosius. Šios šv. Mišios buvo skirtos taip pat Tėvo dienai paminėti. Parapijiečiai su dideliu dėmesingumu klausėsi per pamokslą išsakytų minčių apie tėvo svarbą šeimoje, patarimų jaunajai kartai, kad sekdama geru tėvo pavyzdžiu išmoktų taisyti pasitaikančias gyvenimo klaidas, laikytųsi duoto žodžio, jaustų pareigą padėti kitiems ir turėti dvasinių jėgų daryti gyvenime gerus darbus. Mišiose gražiausias ir iškilmingas giesmes giedojo Išlaužo parapijos choras, jį puošė solistai iš Kauno muzikinio teatro.

Parapijos informacija