Kun. Juozo Zdebskio gimimo metinės Šlavantų parapijoje

Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijoje puoselėjama graži tradicija – švęsti kun. Juozo Zdebskio gimimo metines. Šioje parapijoje jis klebonavo 11 m. Dar gyvi jo tarnystę menantys parapijiečiai, teigiantys, jog kunigas buvęs, likęs ir liks nepakartojamas jį pažinojusioms kartoms. Su didele meile ir pasiaukojimu parapijos žmonės, vadovaujami klebono Tadeus Vallian, padedant valdžios institucijoms, gegužės 18 d. surengė kun. Juozo Zdebskio 90-ties gimimo metų jubiliejaus šventę. Pušyno gaivinantis oras, maloni saulutės šiluma ir kunigo Juozo iš dangaus siunčiama užtarimo malda sukvietė gausų būrį jo bendražygių, po Lietuvą išsisklaidžiusių parapijiečių, kaimyninių parapijų tikinčiuosius ir tiesiog norinčių geriau pažinti jo dvasinio palikimo ženklus piligrimų.

Klebonas T. Vallian nuoširdžiai pasveikino Jų Ekscelencijas Vilkaviškio vyskupijos vyskupą ordinarą Rimantą Norvilą, Panevėžio vyskupą emeritą Joną Kaunecką, brolius kunigus, seseris vienuoles. Pasidžiaugė ir dėkojo garbiems valdžios atstovams – Lazdijų rajono savivaldybės merei Ausmai Miškinienei, Veisiejų seniūnijos seniūnui Zenonui Sabaliauskui, Gegutės kaimo bendruomenės pirmininkui Edvardui Bartnykui, Šlavantų seniūnaičiui Aivarui Pankevičiui.

Šv. Mišias celebravo vyskupas Rimantas Norvila. Koncelebravo vyskupas J. Kauneckas ir 13 kunigų. Liturgijos pradžioje celebrantas akcentavo, jog, matydamas gražų pasiruošimą šventei ir džiaugsmą, kurio pagrindas – dvasinis džiaugsmas ir juo reikėtų dalintis. Prisimenant kun. Juozo uolumą, pasiaukojimą, veikiant Viešpaties malonei ir kunigo užtarimui, vyskupas linkėjo, jog ši malda suvienytų, padrąsintų, dvasiniai sustiprintų kiekvieną čia esantį jam skirtame pašaukime. Pamokslą sakė kunigo Juozo bendražygis vyskupas J. Kauneckas. Priminęs Mišiose skaityto Dievo Žodžio prasmę, kalbėjo, jog kun. Juozas gyvenęs tuo Žodžiu. Jis troško, kad kuo daugiau žmonių Dievo Žodį pažintų, būtų jo artumoje. Jau, besimokydamas mokykloje, sutelkė moksleivių būrelį. Vėliau kunigystės kelyje įvairiais būdais nešė Dievo Žodį jaunimui, kunigams, dalijosi juo su kiekvienu sutiktuoju. Kaip pats rašęs, neturėjęs niekada laisvo laiko nei išeiginės dienos. Vyskupas taip pat liudijo, jog jei ne kunigas Juozas, „tai nei pusės nebūtų buvę ir manęs“. Jis pasakojo, kad kunigas buvęs kopijavimo aparatų gamintojas ir tiekėjas. 5-erius metus jais aprūpino Kauno kunigų seminariją. Popierių pirko Minske, Rygoje. Kai buvo įkalintas, džiaugėsi, jog gali Dievo Žodį liudyti kaliniams. Lankydamas Eucharistijos bičiulius kariuomenėje, Mišias aukodavo ir šaukšte. Vyskupas priminė, kodėl kun. Juozas buvo vadinamas „Akiplėša“. Pateikė pavyzdžių, kaip jis savo sarkastiškais pasiūlymais išmušdavo iš vėžių ne vieną KGB pareigūną. Pamokslininkas papasakojo, jog netiesa, kad kun. Juozas buvo pašalintas iš Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komiteto (TTGKK). Buvo tik nutarta, jog, esant kunigui kelionėse, be jo parašo bus teikiami dokumentai.

Vyskupas kvietė maldininkus kun. J. Zdebskį prisiminti maldoje. O kai yra tiek daug medžiagos, galima paskelbti ir postulatorių ją rinkti dėl paskelbimo šventuoju. „Jam lenkiuosi, be jo mūsų kova būtų buvusi silpnesnė“, – užbaigė vyskupas pamokslą.

Po to buvo atnašauta žvakės, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nutarimas, skelbiantis Ramybės gatvę pavadinti kunigo Juozo Zdebskio vardu, duona ir vynas.

Šv. Mišių pabaigoje parapijos Pastoracinės tarybos nariai padėkojo vyskupams ir įteikė po vaškinę žvakę – rožės žiedą, kaip simbolį kunigo Juozo skelbtą Dievo Žodį, pražydusį gražiausia gėle ne vieno žmogaus gyvenime. Buvo sugiedotas Lietuvos himnas.

Pasibaigus liturgijai, visi šventės dalyviai buvo pakviesti į klebonijos kiemelį, kur vyko kun. J. Zdebskio vardu paskelbtos gatvės inauguracija. Sugiedota giesmė „Marija Marija“.

Iš ten piligrimai rinkosi prie kun. J. Zdebskio paminklo, esančio šventoriuje. Kunigo krikšto dukra Evelina perskaitė Jeronimo Šalčiūno eilėraštį, skirtą dvasininko atminimui. Pastoracinės tarybos narė, ištikima kunigo Juozo bendražygė Danutė Pankevičienė išsamiai papasakojo apie jos išsipildžiusius troškimus įvairiais būdais įamžinti Šlavantų Tėvelio atminimą, dėkojo vyskupams, klebonui ir visiems susirinkusiems už tokį gražų kunigo jubiliejinį paminėjimą. Minėjimas užbaigtas „Lietuva brangi…“ Jį ant piliakalnių kartu su jaunimu taip mėgęs giedoti kun. J. Zdebskis.

Šv. Mišiose ir kitose apeigose skambiais balsais šlovino ir garbino Viešpatį, pagerbė kunigo Juozo atminimą gražiausiomis giesmėmis Veisiejų parapijos choras, vargonininkas Arūnas Stanulis.

„ Viešpatie, mūsų Dieve,/ koks nuostabus tavo vardas visoje žemėje!“ Ši džiugiais žodžiais nuskambėjusi dienos Šv. Rašto 8 psalmės eilutė – skambiausias kun. Juozo Zdebskio 90-ties gimimo metų jubiliejaus šventės akordas.

Alvyra Grėbliūnienė