Švč. M. Marijos Ligonių Sveikatos atlaidai Krikštonyse ištikimi tradicijai

Rugsėjo 3 d., sekmadienį Lazdijų raj., Krikštonių Kristaus Karaliaus parapijoje šventėmė Švč. M. Marijos Ligonių Sveikatos atlaidus. Dievas padovanojo saulėtą ir šiltą, įvairiaspalviais gėlių žiedais išmargintą, žaliu kilimu nuklotą rudenėlio dieną. Iš kaimyninių parapijų ir visos Lietuvos suplūdo  gausybė maldos pilgrimų, jau seniai taip buvę… Tarp jų – Seimo narys Zenonas Streikus, Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė, Noragėlių seniūnė Sandra Jusevičienė. Pastarosios rūpesčiu gražiai sutvarkyta bažnyčios aplinka, suteikta kita reikalinga pagalba.  Šventovės didysis altorius ir navos, kraštietės, gerosios Irenos Palačionienės išdekoruotos baltų rožių kompozicijomis, tiulinėmis užuolaidomis. Danutės Baranauskienės staleliai užtiesti akinančio baltumo staltiesėlėmis, Marijos Ligonių Sveikatos paveikslas papuoštas karoliukais. Viskas vizualiai nuteikė į nuolankią ir tyrą Marijos Ligonių Sveikatos meilę Dievui. Žadino viltį, kad ir čia susirinkusių maldininkų prašymus ir rūpesčius Ji, apgobusi savo meile, perduos į Aukščiausiojo  rankas.

Atlaidų liturgijai vadovavo parapijos kraštietis kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Pradėdamas šv. Mišių auką, pasveikino visus maldininkus ir ragino džiaugsmingai švęsti šiuos atlaidus. Paminėjo, jog „gera būti kartu su jumis, prisimenant vaikystę, kai tarnavau šiuose atlaiduose.“ Drauge su kardinolu meldėsi, Vilkaviškio vyskupijos vyskupas ordinaras Rimantas Norvila, generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius. Patarnavo diakonas Rolandas Judeikis, seminaristas Saulius Skomantas. Klausė išpažinčių, kitose atlaidų apeigose talkino 6 kunigai iš kaimyninių parapijų.

Homiliją sakė vyskupas Rimantas Norvila. Nuoširdžiai pasveikinęs iškilmių dalyvius, ragino maldoje kreipti mintis ir dvasinį žvilgsnį, prašant pagalbos sau ir kitiems, patvirtinant, kokia malda yra svarbi už ligonius. Ypač kai ji kyla iš širdies gerumo, nes artimo meilė ligoniams yra labai stipri atrama. Apie tai bylojantis ir dienos  Evangelijos skaitinys, ir Didžiojo Įsakymo vykdymas, kur skelbiama, jog Viešpats atlygins pagal žmogaus darbus. Nors žmogaus pirštai visada labiau linkstantys į save. Jis pirmąją Didžiojo įsakymo dalį – mylėti Viešpatį Dievą – labiau prisiima. Antrąją dalį – mylėti savo artimą, mažiau. Visgi jie abu labai svarbūs. Svarbu išmintingai įžvelgti, ko labiausiai jiems tuo metu reikia, kuo geriausiai galime padėti. Pateikė pavyzdžių, kai senelių namuose arba tolimoje šalyje gyvenantiems artimiesiems svarbu kalbėti slaugomiems asmenims apie tikėjimo viltį amžinybe, sakramentines malones. Tokia artimojo pagalba labai reikšminga ligoniui, jog jis nebijotų susitikti su Viešpačiu ir tam ruoštųsi. Homiletas ragino melsti malonių ir pagalbos ne tik sau, bet prisiminti ir kitus, gal net ir nelabai mėgstamus. Siųsti maldos atodūsius Viešpačiui už visus. Tai būtų ir mūsų dvasinis augimas, ir meilės praktika.

Vyskupas pakomentavo žiniasklaidoje skelbtą straipsnį, kada vaikai privalo išlaikyti tėvus senatvėje. Jame nebuvo minima, kad santykiai šeimoje kuriami meilės santykiu. Jeigu viskas paliekama tik teisiniam sureguliavimui, truks pareigų vienijančio meilės ryšio, pasiaukojimo jos labui.

Ragino remtis į Marijos motinišką meilę, tai yra jos svarbiausias motyvas. Visiems pamažu augant pagal Evangelijos pamokymus, taip augs ir mūsų kraitis amžinybei.

Šventą Raštą skaitė, psalmę giedojo jaunuolis Augustas Lepeška, Duonos ir Vyno atnašas nešė jo tėvai – Antanas ir Edita Lepeškai. Ši šeima gyvena Vilniuje, bet ištikimai palaiko ir tęsia tikėjimo tradicijas gimtojoje parapijoje. Taip pat dar buvo aukojamos atnašos: lauko gėlių puokštė, medus ir pyragas.

Eucharistijos pabaigoje vyko Švč. Sakramento garbinimas ir procesija aplink bažnyčią. Džiugino akį  procesijos dalyviai. Spalvinga devynių vėliavų juosta… Moterys, gražiai pasipuošusios rūbais, atitinkančiais nešamų vėliavų prasmę ir spalvą, vaikučių pabiručių pulkelis, adorantės mergaitės, barstančios gėles… Širdį jaudino atlaidų iškilmės metu Krikštonių bažnytinio choro giedamos giesmės. Jau daugelį metų jam vadovauja, žmonių vadinama lakštingala, vargonininkė Lina Kabelkaitė.

Šventės pabaigoje kardinolas pasimeldė specialią maldą už ligonius, juos palaimino. Klebonas Paulius Marčiulionis  nuoširdžiai dėkojo kardinolui, vyskupui,  kunigams, diakonui,  Noragėlių seniūnei S. Jusevičienei, choristams, procesijos dalyviams, bažnyčios puošėjoms, visiems geros valios žmonėms už atliktus darbus, bendrą maldą.  Pats geriausias atlygintojas yra Dievas. Jis atlygins už mūsų meilę ir nuoširdumą. Aš dėkoju ir klebonui, kurio tarnystė šioje parapijoje augina, stiprina ir tikėjimo, meilės Dievui ir artimui bei pasiaukojimo saitus šioje parapijoje.

Jau per 20 metų lankausi Krikštonių atlaiduose, džiaugiuosi čia patirtomis dvasinėmis ir fizinėmis malonėmis. Keitėsi klebonai, pasaulietiškos valdžios, bet šie atlaidai išliko tokie pat gražūs, iškilmingi ir dvasingi. Noriu padėkoti parapijietei Aldonai Balevičienei, kuri pasidalijo čia puoselėjamomis bažnytinėmis tradicijomis. Pasidžiaugė, kad, ir išsiskirstę po miestus ir Lietuvą, krikštoniškiai, lieka ištikimi savo parapijai. Tikėjimo patirtį ir tradicijas perduoda kartoms. O čia gyvenantys taip pat tuo pačiu dalijasi. Aldona, buvusi mokytoja jau per 30 m. rūpinasi procesijos, kitais pasiruošimo Mišioms reikalais. Jai pagelbsti dukra Jurgita. Tai todėl, kiek prisimenu per 20 m., procesija išlikusi tokia tvarkinga, jauna ir spalvinga…

                                                                                                                           Alvyra Grėbliūnienė