Vyskupo emerito Juozo Žemaičio MIC vyskupystės 30 metų jubiliejus (2019 03 17)

Kovo 17 dieną sumos šv. Mišių metu Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje paminėtas vyskupo emerito Juozo Žemaičio MIC vyskupystės 30 metų jubiliejus. Padėkos šv. Mišių aukai vadovavo pats jubiliatas. Drauge meldėsi ir dėkojo Dievui už vyskupo Žemaičio ilgametę tarnystę  Vilkaviškio vyskupas ordinaras Rimantas Norvila, vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, kurijos kancleris kun. Linas Baltrušaitis, keletas kitų Vilkaviškio vyskupijos kunigų, grupė jubiliato giminių ir būrys parapijos tikinčiųjų.

Pamokslą sakė vyskupo kraštietis, kuris artimą draugystę su jubiliatu palaikė nuo pat jaunystės. Tai Prienų parapijos altarista, pats neseniai atšventęs savo 90-ąjį jubiliejų mons. Juozas Užupis. Dalindamasis mintimis apie drauge nueitą kunigystės kelią, kaip apie ypatingą pašaukimą, monsinjoras pastebėjo, kad pats Dievas nurodo šį pašaukimą, duoda įstatymus, kurių tikslas yra šventumas, o meilė yra to įstatymo pilnatvė. Pašaukimas yra būti šventais ir tokiais tobulais, koks mūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas. O tą tobulybę pasieksime mylėdami taip, kaip Dievas mus myli.

Šv. Mišių pabaigoje vyskupas R. Norvila perskaitė Lietuvos vyskupų konferencijos siunčiamą sveikinimą:
Ekscelencija, visos vyskupų kolegijos vardu leiskite nuoširdžiai pasveikinti Jus, šiandien minint 30-tąsias vyskupystės metines. Vyskupiškosios tarnystės metu Jūs rūpinotės diecezijos struktūrų kūrimu, stiprinote tikinčiųjų maldos gyvenimą, mokėte juos būti ištikimiems Dievui. Palaimintajam Jurgiui Matulaičiui užtariant, tebūna Jums Gerasis Ganytojas dosnus savo malonėmis ir dovanomis. Lydime Jus savo malda ir prašome melstis už mus, Jūsų brolius ir įpėdinius vyskupo tarnystėje.

Po šv. Mišių šventė baigėsi sveikinimais ir bendrais pietumis Marijonų vienuolyne.


Vyskupas Juozas Žemaitis MIC gimė 1926 m. rugpjūčio 30 d. Griškabūdžio parapijos Sparvinių kaime ūkininkų šeimoje. Baigęs pradinę mokyklą, mokėsi Šakių „Žiburio“ gimnazijoje, o per karą Šakius sugriovus, vidurinę mokyklą baigė Barzduose. 1945 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją, o 1949 m. rugsėjo 25 d. buvo įšventintas kunigu. Vikaraudamas Veiveriuose, per pusmetį neakivaizdiniu būdu užbaigė studijas, išlaikė egzaminus. 1950 m. paskirtas Marijampolės vikaru, o 1953 m. – Simno parapijos administratoriumi, kur dirbo 14 metų. 1967–1989 m. klebonavo Šakiuose ir ėjo dekano pareigas. Tiek Simne, tiek Šakiuose nuoširdžiai rūpinosi karo metu nukentėjusių bažnyčių atstatymu ir remontu. 1980 m. Šventasis Tėvas Jonas Paulius II jam suteikė monsinjoro titulą. 1989 m. mons. Juozas Žemaitis davė amžinuosius įžadus marijonų vienuolijoje. Tais pačiais metais nominuotas tituliniu Tabaikaros vyskupu, paskirtas pilną savarankiškumą atgavusios Vilkaviškio vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi ir kovo 18 d. konsekruotas vyskupu. 1991 m. gruodžio 24 d. tapo Vilkaviškio vyskupijos ordinaru.